Categories

ABOUT THIS BOOK

PUBLISHER:

FORMAT: Paperback
ISBN: 9781910745465
RRP: £7.99
PAGES: 224
PUBLICATION DATE: March 15, 2017

CATEGORIES

An Nighean Air an Aiseag

By (author) Aonghas Padraig Cain

‘S docha direach gur e ceist uine, neo tim, a bha sin: nam biodh barrachd uine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dheanamh ‘s a choilionadh comhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gradh da-rireabh againn air a cheile, cha bhiodh sinn air dealachadh. B’ e samhradh fada teth a bh’ ann…chunnaic iad a cheile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a’ gabhail greim. Ann an sgriobhadh alainn ealanta tha An Nighean air an Aiseig gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

Reviews of An Nighean Air an Aiseag

.

Share this