Categories

ABOUT THIS BOOK

PUBLISHER:

FORMAT: Paperback
ISBN: 9781913025656
RRP: £14.99
PAGES: 408
PUBLICATION DATE: October 23, 2020

CATEGORIES

100 Favourite Gaelic Poems

By Peter MacKay; By Jo MacDonald

A collection of 100 favourite Gaelic poems and songs – love poems and hymns, sea ditties and war poems, lullabies and elegies – many translated into English for the first time. Selected by Peter Mackay and Jo MacDonald, and including public nominations, these poems give a multi-layered taste of the full richness of Gaelic literature from the Middle Ages to the present day.

Cruinneachadh de 100 dan agus oran Gaidhlig de dh’iomadh seorsa agus o iomadh linn – nam measg bardachd gaoil agus laoidhean, orain mara agus orain cogaidh, talaidhean agus marbhrainn. Air an taghadh le Padraig MacAoidh agus Jo NicDhomhnaill, le molaidhean an t-sluaigh, tha an cruinneachadh seo a’ toirt blasad de shar-bheartas litreachas na Gaidhlig.

Share this